Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Praktiske informationer

Åbningstider Ankomst Afhentning Indmeldelse Betaling Garantiplads Udmeldelse Lukkedage Min institution

 

Åbningstider.
Institutionen har åben mandag til torsdag fra 6.30 - 17.00. Fredag fra 6.30 - 15.30

Ankomst.
Når barnet møder på institutionen, hilses der på personalet og der kan gives de beskeder der måtte være. Det er vigtigt at man husker at logge sit barn ind på Min Institution, på de skærme der hænger rundt i afdelingerne.
Der er mulighed for morgenmad for de børn der møder inden kl. 8.00

Afhentning.
Når barnet hentes skal der siges farvel til et personale, og logge sit barn ud fra Min Institution, så vi ved I er taget hjem.
Er det andre end jeg selv der henter barnet, skal vi have besked inden afhentningen.
De som skal hente børnene skal være fyldt 10 år.
Op til weekenden skal barnets garderobe tømmes, da de skal rengøres.

Indmeldelse.
Optagelse på venteliste og indmeldelse i institutionen sker igennem kommunens pladsanvisning eller den digitale pladsanvisning.
Når barnet bliver indmeldt på institutionen, får vi tilsendt optagelsespapirerne fra pladsanvisningen.

Betaling.
Betaling opkræves pr. giro hver måned.
Juli er betalingsfri.
Der er mulighed for at opnå hel/delvis fri-plads. Skemaer til brug ved ansøgning, samt oplysninger kan fås ved henvendelse til pladsanvisningen.

Garantiplads.
Har I som forældre i en periode af min. 3 måneders varighed og max 1 år, mulighed for selv at passe jeres barn, kan I søge orlov fra institutionen, og være garanteret en plads ved endt orlov.
Vestbyens Børnehus råder over 4 garanti-pladser. Nærmere oplysninger kan fås hos os, eller pladsanvisningen.

Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel d. 1. eller d. 15. i en måned ved henvendelse til pladsanvisningen eller den digitale pladsanvisning.

Lukkedage
I Økonomiaftalen for 2010 har Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) aftalt, at løsrevne lukkedage i daginstitutioner og dagplejen skal afskaffes. På lukkedage skal kommunen stille et alternativt pasningstilbud til rådighed for børn med behov for pasning. Aftalen gælder ikke Grundlovsdag (05/06) og Juleaftensdag (24/12), da disse dage ikke defineres som lukkedage.
                                      
Der kan holdes lukket på dage, hvor fremmødet af børn er lavt. Det er den enkelte kommune, der skal fastsætte kriterier for, hvor lavt fremmødet skal være, før der må holdes en lukkedag i daginstitutioner.

Institutioner med flere afdelinger har mulighed for at samle børnene i eksempelvis en af afdelingerne, uden det betegnes som en lukkedag.

Alle dagpasningstilbud (inkl. SFO) i Ikast-Brande Kommune holder lukket
- fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- sommerferien - uge 28-29-30
- Juleaftensdag
- dagene mellem jul og nytår (fra den 27/12 til og med den 31/12)

Forældre, der har behov for børnepasning i ferieperioder og på lukkedage, får tilbud fra kommunen om feriepasning med undtagelse af Grundlovsdag og Juleaftensdag, hvor der ikke skal stilles et alternativt pasningstilbud til rådighed.

Kriterier for lavt fremmøde
Den enkelte institution undersøger i god tid før lukkedagen, hvor mange børn der den/de pågældende dag/dage har behov for pasning. Undersøgelsen kan foregå ved opslag i institutionen eller et brev til hver enkelt barns forældre.

Hvis undersøgelsen viser et fremmøde/pasningsbehov på under 35 % af de indskrevne børn i institutionen, kan institutionen holde lukket. Der skal tilbydes alternativ pasning i lokalområdet til de børn, der har behov for pasning på lukkedagen.

Alternativ pasning
Forældrene skal så tidligt som muligt ved opslag i institutionen orienteres om lukkedagen samt, hvilken institution, der holder åbent for børn med behov for pasning. Det aftales mellem institutionerne indenfor lokalområdet, hvem der holder åbent for børn med behov for pasning.

Nærmere oplysning om, hvor feriepasningen foregår fås ved henvendelse til institutionerne.

 

Vestbyens Børnehus
Stadion Allé 27-29  -  7430 Ikast
Tlf: 9960 4760  -  jobil@ikast-brande.dk