Gå til hovedindhold

Pædagogisk læreplan

Her kan du læse vores pædagogiske læreplan

 

Den pædagogiske læreplan skal tage udgangspunkt i et pædagogisk grundlag og beskrive hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Derudover skal læreplanen beskrive hvordan vi arbejder indenfor og på tværs af følgende temaer:

1: Alsidig personlig udvikling

2: Social udvikling

3: Kommunikation og sprog

4: Krop, sanser og bevægelse

5: Natur, udeliv og science

6: Kultur, æstetik og fælleskab

 

 

 

Evaluering af arbejdet med læreplanen

2020 - 2022

 

·       Hvad har I været mest optaget af i arbejdet med læreplanen?

Vi har i perioden haft mange nedlukninger og forholdsregler i forbindelse med Covid-19 hvilket har betydet vi har måtte have et andet fokus på pædagogik og fællesskab end tidligere. Vi har i den forbindelse brugt meget energi på at tænke læringsmiljøer i løbet af dagen og hvordan vi kan arbejde i mindre fællesskaber end vi tidligere har gjort. Vi har ligeledes været optaget af et fokus på at læreplanen fortsat skal være vores fundament og stadig trække tråde til hele den pædagogiske praksis.

 

·       Hvad har I fået øje på i Jeres arbejde med læreplanen?

Vi har fået øje på flere ting. Tidligere har vi haft et stort fokus på 3 store temaer på tværs af hele institutionen for at arbejde med det store fællesskab, men da det ikke har været muligt grundet Covid-19 har vi sadlet om og har fået større fokus på de små fællesskaber i løbet af ugen, der er en del af vores faste struktur. Det er safarigruppen, førskolegruppe, ture ud af huset osv der alle sammen er med til at sikre børnene deltager i mindre fællesskaber end hvad der svare til en stue normalvis, samt det giver en øget mulighed for at arbejde med hvert enkelt barn i en mindre gruppe der matcher både det enkelte barn og gruppens nærmeste udviklingszone. Vi bibeholder dog et stort fælles tema fremadrettet som bliver karneval, fordi det store fællesskab stadig er vigtigt.

 

Derudover har vi fået øje på at arbejdet med læreplanen ikke er statisk og udvikler sig løbende både i kraft af ny viden, og fordi børnegruppen udvikler og forandrer sig, hvilket betyder vi hele tiden skal være skarpe på hvordan vi griber det an.

 

Derudover har vi revideret arbejdet med ”førskolegruppen” som betyder at det nu mere er af navn, fordi det er de ældste børn det hedder førskolegruppen, og ikke så meget på grund af indhold. En stor del af det arbejde der foregår i førskolegruppen er som et led barnets alsidige personlige udvikling, og handler ligeså meget om sociale kompetencer, mestring af eget liv osv end det handler om egentlige skoleaktiviteter.

 

·       Hvad er I lykkedes rigtigt godt med?

Vi er lykkedes godt med at gøre læreplanen vedkommende, og se den som et arbejdsværktøj der er rettesnor for det pædagogiske arbejde. Vi lykkedes med at skabe sammenhæng mellem læreplanen og alle andre indsatser vi har i dagligdagen. Det være sig PotentialeProfilen, Legekunst, samarbejde med DGI osv. Nye tiltag bliver derfor tilpasse forstyrrelser ind i en velkendt praksis. Derudover har vi en fortsat opmærksomhed på hele tiden at turde at forholde os kritisk til egen praksis for opkvalificerer denne. Vi er lykkedes godt med at have barnet i centrum i alt hvad vi foretager os. Det har både været under Covid-19, men også i forhold til hvordan vi planlægger og organiserer dagen. Det handler om hvad der giver mening for børnene.

 

·       Hvad vil I fremadrettet være opmærksomme på?

Vi vil forsat være opmærksomme på at ”droppe at gribe dagen, og planlægge den” da det er os som fagpersoner der ved hvad børnene profiterer af. Det skal stadig forstås som et fokus på hvordan vi organiserer dagen, hvilke didaktiske aktiviteter vi fylder ind i hverdagen. Der er aldrig noget der er kommet af sig selv, så når vi fx siger legen er vigtig så kommer den gode selvinitierede leg for børnene ikke, uden at vi som voksne er med til at hjælpe den på vej. En stor del af det sker ved at vi er nærværende og har organiseret dagen på en sådan måde at vi har mulighed for at gribe børnenes initiativer fordi disse er enormt vigtige. Det er ofte her børnene er særligt motiveret for en given aktivitet eller leg, og der sker utrolig meget læring hvis vi forholder os til dette.

Derudover vil vi igen have et fokus på pædagogiske rutiner, fordi disse gennemsyrer meget af hverdagen og ved at tænke disse ind i en pædagogisk kontekst sikrer vi os at vi skaber pædagogik og læringsmiljøer hele dagen. Vi vil ligeledes arbejdere videre med vores evalueringskultur da denne er vigtig for at kunne opkvalificere det arbejde vi allerede gør. Det sker fortsat gennem PotentialeProfilen, men også gennem personalemøder og afdelingsmøder. Fælles for ovenstående er at vi allerede er godt i gang, men at det er i denne kontinuerlige proces at udviklingen sker både for os som organisationen men også før børnene.