; ; Pædagogisk læreplan
Gå til hovedindhold

Pædagogisk læreplan

Her kan du læse vores pædagogiske læreplan

 

Den pædagogiske læreplan skal tage udgangspunkt i et pædagogisk grundlag og beskrive hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Derudover skal læreplanen beskrive hvordan vi arbejder indenfor og på tværs af følgende temaer:

1: Alsidig personlig udvikling

2: Social udvikling

3: Kommunikation og sprog

4: Krop, sanser og bevægelse

5: Natur, udeliv og science

6: Kultur, æstetik og fælleskab

 

 

 

Evaluering af læreplanen 2018-2020

Hvad har I været mest optaget af i arbejdet med læreplanen?

Vi har været optaget af at arbejde med vores pædagogiske værdigrundlag, og få det udbredt i hele institutionen gennem flere pædagogiske dage. Det skal gerne gennemsyre alt det arbejde vi ellers laver i det daglige og være vores faglige fundament. Det har givet anledning til mange gode snakke og diskussioner af vores pædagogiske praksis. Det er gjort med baggrund i oplæg hvor vi har foldet det pædagogiske grundlag ud.

Da det pædagogiske grundlag er vores fundament skulle det gerne strække mange år ud i fremtiden, samtidig med det trækker tråde til hele den pædagogiske praksis.

Hvad har I fået øje på i forløbet?

Vi har fået øje på at vi hele tiden er nød til at genbesøge og snakke om vores pædagogiske grundlag for at sikre at det er det der ligger til grund for vores pædagogiske arbejde. Både fordi der er nytilkomne i personalegruppen, men også fordi at det er en måde hvorpå vi sikrer os at vi arbejder målrettet med det løbende. Det skaber en god sammenhængskraft at vi hele tiden er opmærksom på vores pædagogiske grundlag.

Ligeledes har vi fået øje på vigtigheden af at holde fast i vores fælles temauger på tværs af hele institutionen fordi de ligeledes skaber en sammenhængskraft og skaber en fællesskabsfølelse både for børn og voksne. Når vi fx har velkendte temaer som OL, under krop, sanser og bevægelse betyder det at de helt små vuggestuebørn vokser ind i en anden rolle løbende over årene. De starter med at være med på sidelinjen, klappe og se hvad OL går ud på, og nu større de bliver nu mere aktiv en rolle har de i selve OL og afholdelse af diverse discipliner. Det letter også overgangene fra vuggestue til børnehave fordi man både får et kendskab til de øvrige børn i institutioner og det øvrige personale.

Hvad er I lykkedes rigtigt godt med?

Vi syntes selv, at vi er lykkedes med at få skabt en læreplan af høj kvalitet der gennemsyrer den pædagogiske praksis. Vi syntes vi er lykkedes med at skabe et dokument der bliver et arbejdsværktøj og rettesnor for alt vores pædagogiske arbejde.

 

Derudover har vi arbejdet meget med vores evalueringskultur, for at skabe et dynamisk forum der klæder os bedre på fremadrettet. En evaluering skal helst ikke været et dokument til skuffen, men et arbejdsredskab der omhandler andet og meget mere end det praktiske. Det har vi gjort ved at inddrage måden vi arbejder på i PP, så vi når vi evaluerer gør det med baggrund i observationer. Det gør os skarpere på de små nuancer og vi får nemmere ved at se om vi kommer forbi de tegn vi i planlægningsfasen gerne ville se i forhold til at nå vores mål. Det har givet god mening at inddrage kendte arbejdsgange i nye arbejdsopgaver for at gøre hele vores arbejde mere målrettet, og genkendeligt. Det har givet god mening tage arbejdet med PP ind i andre sammenhænge i forhold til læreplanen, for samtidig at tænke disse som understøttende af hinanden.

Hvad vil I fremadrettet være opmærksomme på?

Vi har fået øje på vigtigheden i hele tiden at drøfte og diskuterer vores pædagogiske grundlag, for at det afspejler den måde vi arbejder på. Derudover har vi en fortsat opmærksomhed på hele tiden at turde at forholde os kritisk til egen praksis for opkvalificerer denne.

 

Vi har under corona også fået øje på vigtigheden af at have tværgående temaer for at skabe sammenhængskraft i institutionen og en fælles forståelse af hinanden. Derfor vil vi også fremadrettet have fokus på evaluering og evalueringskulturen fordi vi igennem denne kan opkvalificerer vores egen praksis.

 

Derudover vil vi fremadrettet genbesøge de daglige pædagogiske rutiner, og arbejde endnu mere målrettet med disse når eksterne faktorer igennem tillader dette i samme omfang som før.